Hemen Arayn
0212 789 2 292

YDS

YDS nedir?

Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (YDS), Yükseköretim Kurulu’nun (YÖK) talimatyla Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi (ÖSYM) tarafndan gerçekletirilecek olan merkezi bir snavdr.

Yorum ve ilk uyar: Geçen yla kadar uygulanan ÜDS ve KPDS, klasik liselerden mezun adaylar kadar, dil eitimlerini iyi okullarda alm adaylar için de almas zor bir engel olmutur. Geçmite ÜDS/KPDS’yi gündemlerinin üst sralarna tamayan çok sayda aday, bu nedenle ciddi bedeller ödemek zorunda kalm, çeitli kurslarda ve snav salonlarnda deerli zamanlarn kaybetmilerdir. 12 yldr uygulanan ÜDS ve 22 yldr uygulanan KPDS’nin ciddi snavlar olduu su götürmez bir gerçektir. Bu iki snavn devam niteliinde olaca duyurulan YDS’nin de, ayn ciddiyetle ele alnmas gerekir.

YDS’ye kimler girebilir?

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adaylar.
Yüksek lisans programlarna girecek lisans program mezunlar.
Lisans programlarnn son snfnda veya son snftan bir önceki snfta okuyan örencilerden, yüksek lisans ya da doktora örenimi görmek isteyenler.
Herhangi bir kamu kurumunda çalmakta olup dil tazminat ya da yurtd görev vs. nedeniyle yabanc dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
Tpta Uzmanlk Snav (TUS) ya da Di Hekimlii Uzmanlk Snavna (DUS) girecek olan adaylar.
Kamu personeli olmak amacyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalmak istedikleri kamu kurumunun talebi dorultusunda yabanc dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
Herhangi bir kamu kurumunda çalmyor ya da çalmay amaçlamyor olsa da, yabanc dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunlar. 

Önemli: Lisans programlarnn son snfnda veya son snftan bir önceki snfta okuyan örencilerin, örenimlerini sürdürmek istedikleri üniversite (enstitü) yetkilileri ile yüz yüze görüerek, yüksek lisans programlar için üniversitenin (enstitünün) YDS snav sonuçlarn kullanp kullanmadn ve eer kullanyor ise, bunun artlarn örenmeleri gerekir.

YDS hangi alanlarda yaplr?

YDS; ÜDS ve KPDS’nin bilekesi olacak ve üç temel bilimden de (fen, salk, sosyal) sorular içerecektir. Ancak ÜDS’den farkl olarak, YDS’de bilim dal ayrm olmayacak; hangi alanda eitim alm olursa olsun, bütün adaylar ayn snava tabi tutulacaktr.

Önemli:

1. Kimi üniversiteler (enstitüler) yüksek lisans ya da doktora adaylar için getirilen YDS’deki  asgari puan barajn yükseltebilmektedirler. Bu nedenle, adaylarn, örenim görmeyi düündükleri enstitüye dorudan bavurarak, yüksek lisans ya da doktora için art koulmu YDS  asgari puanlar örenmeleri yararlarna olacaktr.

2. Baz üniversiteler yüksek lisans veya doktora bavurusu yapan adaylara, kendi dil snavlarn uygulayabilmektedir. Ancak, bu tür bir snav baaran bir aday, yeterlik ya da tez aamasna geldiinde, YDS snavma  girmek ve bal olduu enstitü tarafndan belirlenmi olan asgari puan almak zorundadr.

Unutmaynz: YDS barajn, eitim ald enstitü tarafndan belirlenen süreler içerisinde baaramayan bir adayn yüksek lisans ya da doktora hakk yanmakta ve programla iliii kesilebilmektedir.

YDS’den kaç puan almalym?

Doçent adaylarnn YDS'den 100 üzerinden en az 65, doktora / sanatta yeterlik adaylarnn ise 55 puan almalar gerekir. (100 üzerinden 65 puan = 80 üzerinden 52 doru cevap; 100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doru cevap).

YDS’de yanllar dorular götürür mü? 

Hayr, götürmez! Ancak, bir YDS adaynn cevabn bilemedii sorularda geliigüzel iaretleme yapmamas lehine olacaktr. Çünkü yanllarn dorular götürmediini bilen bir aday, kendi düzeyine uygun olup olmadn dikkate almakszn her soru ile urar, hatta bouur. Bu nafile bir çabadr. öyle ki; herhangi bir sorunun snad bilgiye sahip olmayan bir aday, o soru üzerinde yorumlar yaparak, fikirler yürüterek cevap bulamaz. Bu srada kaybedecei süre ve moral ise dier sorulardaki baarsn kesinlikle olumsuz etkiler. Özetle, yanllar dorular götürmese bile, ortalama bir adayn snrlarn iyi tayin etmesi ve YDS’de cevabn bulamayaca sorularla gereksiz yere vakit kaybetmemesi yararna olacaktr.

YDS akademik kadrolara bavuruda kaç yl geçerli olacak?

ÖSYM Bakanl, herhangi bir dönemde alnacak YDS puannn süresiz geçerli olacan bildirmitir. Buna göre, akademik kadrolara (örnein doçentlie) bavuruda bulunmak isteyen bir adayn, YDS sonucunu herhangi bir süre snrlamas olmadan kullanabilecei anlalmaktadr. Ancak, üniversitelerin bu konuda farkl uygulamalar olabilmektedir. Bu nedenle, YDS sonucunuzun geçerlilii konusunda, bavuruda bulunmay düündüünüz üniversite ya da enstitüden  ahsen bilgi almanz kesinlikle öneririz.

YDS dil tazminatnda kaç yl geçerli olacak? 

ÖSYM Bakanl, YDS’nin dil tazminat için 5 yl süreyle geçerli olacan açklamtr.(Daha önceki snav olan KPDS’de de süre aynyd).

Birden fazla YDS puanndan hangisi geçerli olacak?

Eer YDS’ye ayn dilden birden fazla kez girer ve birbirinden farkl puanlar alrsanz, bu puanlar içinde en yüksek olan geçerli saylp dierleri dikkate alnmaz.